Εγγραφή Μέλους
ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ

Τα προσωπικά σας στοιχεία κρατούνται σε βάση δεδομένων στην οποία έχουν πρόσβαση μόνο τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου Ανθρωπιστών Κύπρου, με αποκλειστικό σκοπό την ενημέρωσή σας, και δεν διαβιβάζονται ούτε κοινοποιούνται σε τρίτους.

 

 

 

 

  • Η παρούσα αίτηση θα τυγχάνει έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου.
  • Η ετήσια συνδρομή για τα μέλη είναι 20 ευρώ.